ШАНОВНІ БАТЬКИ

      Якщо Ви бажаєте своїй дитині дати гідну освіту, розвинути її природні здібності і таланти, зробити її шкільні роки найщасливішими у житті – приходьте до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів, де на Вас вже чекають кваліфіковані вчителі, практичний психолог, педагог–організатор, бібліотекар, обслуговуючий персонал.

        Вашій увазі пропонуються правила прийому учнів до будь-якого класу нашої школи (з 1-го по 11-й):

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО  КЛАСУ БАТЬКАМ ЧИ ОСОБАМ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, СЛІД ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
  • заяву на ім'я директора;(Зразок)

  • копію свідоцтва про народження дитини;

  • медичну картку встановленого зразка.

ПРАВИЛА  КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ
до комунального закладу "Харківська  спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області

І. Загальні положення

1.1.Приймання дітей (учнів) до комунального закладу «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області» (далі КЗ «ХСШ №15») у класи з поглибленим вивченням іноземної мови здійснюється на конкурсній основі.

1.2.Дані правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання
дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 та на підставі Статуту КЗ «ХСШ №15»,
обговорені на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу, схвалені ними та затверджені
директором КЗ «ХСШ №15», погоджені з управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району
Харківської міської ради та Департаментом освіти Харківської міської ради.

1.3.У конкурсі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.4.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 ІІ. Організація конкурсу

2.1.Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше 1 квітня поточного навчального року.
Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні КЗ «ХСШ №15».
Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації (сайт школи).

2.2.Не пізніше 1 травня у приміщенні КЗ «ХСШ №15» вивішується перелік питань з іноземної мови (англійської),
за якими проводитимуться випробування.

2.3.Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчальних
занять - у червні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання в серпні, яке має
бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку
нового навчального року.

2.4.Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися упродовж навчального року за
наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна
перевищувати 30 учнів.

2.5.Для проведення конкурсних випробувань у КЗ «ХСШ №15» створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної педагогічної комісії є директор КЗ «ХСШ №15» або його заступник.

2.6.До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора КЗ «ХСШ №15», табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу КЗ «ХСШ №15».

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.7.До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з іноземної мови (англійської) та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.8.Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.9.Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, зараховуються до спеціалізованих класів КЗ «ХСШ №15» за результатами співбесіди.

ІІІ. Проведення  конкурсу

3.1.Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу КЗ «ХСШ №15», проводиться у червні у формі співбесіди (додаток 1) з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2.Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу КЗ «ХСШ №15», включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центром психології і соціальної роботи, та затверджує директор КЗ «ХСШ №15» за погодженням з управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3.Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, складає три особи, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває не більше ніж 30 хвилин.

3.4.Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-11-х класів спеціалізованої школи, проводяться з іноземної мови (англійської) за всіма видами мовної та мовленнєвої діяльності (додаток 1) за умови наявності вільних місць під час основного конкурсного приймання.

Приймання учнів до КЗ «ХСШ №15» з навчального закладу того самого типу та за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою. 

3.5.Варіанти завдань для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам відповідного класу загальноосвітніх навчальних закладів, розробляються методичним об’єднанням вчителів іноземних мов та затверджуються директором КЗ «ХСШ №15» за погодженням з управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради.

3.6.Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.7.Конкурсні завдання зберігаються у директора КЗ «ХСШ №15» в запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова конкурсної педагогічної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8.Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом КЗ «ХСШ №15»; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою педагогічної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою педагогічної комісії після виставлення балів.

3.9.Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом КЗ «ХСШ №15» для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень тощо). 

3.10.Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної педагогічної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.11.Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у КЗ «ХСШ №15» упродовж року. Місце їх зберігання визначає директор КЗ «ХСШ №15».

3.12.Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.13.Результати співбесіди оголошуються після її проведення в той самий день, письмового випробування - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні КЗ «ХСШ №15» для загального ознайомлення. 

3.14.Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета (іноземної мови (англійської)). У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів. 

3.15.Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.16.З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.14-3.15, допускається  проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.17.Встановлюються особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлений батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та відповідних документів такі діти приймаються до спеціалізованих класів за результатами співбесіди.

3.18.Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор КЗ «ХСШ №15».

3.19.Діти (учні), які не з’явились на конкурсне випробування без поважних  причин, до наступних випробувань не допускаються.

 IV. Порядок  зарахування

4.1.Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до КЗ «ХСШ №15» наказом директора на підставі рішення конкурсної педагогічної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.До КЗ «ХСШ №15» подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3.Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються КЗ «ХСШ №15» за погодженням з управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до КЗ «ХСШ №15», продовжують навчання у навчальному закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу КЗ «ХСШ №15», вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу. 

4.6.Діти (учні), які зараховані до КЗ «ХСШ №15», але не приступили до занять без поважних причин упродовж 10 днів від їх початку,  відраховуються з КЗ «ХСШ №15». На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7.Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

                                                     

УМОВИ конкурсного приймання учнів до  класів, що працюють  за науково - педагогічним проектом «Інтелект України» 

1. Загальні положення конкурсу

     1.1. Дані Умови визначають загальні положення і основні організаційні засади здійснення конкурсного відбору учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

     1.2. Дані Умови розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців ) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)».

     1.3. Мета конкурсного приймання учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», полягає у формуванні колективу учнів з  високим інтелектуальним потенціалом, який забезпечує готовність до інтенсивної навчально-пізнавальної діяльності за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.4. Дані Умови поширюються на дітей, батьки яких виявили бажання навчати їх у класах, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.5. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу, на інформаційному стенді навчального закладу вивішуються перелік питань конкурсних випробувань та пояснювальна записка щодо підготовки до них.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання до 1-го класу проводяться в період з 1 квітня по 1 червня поточного року.

2.4. За наявності вільних місць у класах, які працюють за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України», проводиться додатковий конкурсний  добір у червні.

2.5. День конкурсних випробувань у такому випадку визначається навчальним закладом по мірі формування груп учнів, які бажають вступити до загальноосвітнього навчального закладу.

2.6. За наявності вільних місць у серпні, але не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року, може проводитись додаткове конкурсне приймання за таких самих умов, що й основне.

2.7. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.8. Для проведення вступних випробувань у навчальному закладі створюється психолого-педагогічні комісії, склад яких затверджується наказом директора за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.9. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора навчального закладу та табеля успішності учня (для дітей, які вступають до 2-9 класів). Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.10. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання¸ довідок з місця роботи батьків тощо.

2.11. Усі документи, подані до конкурсної комісії, є матеріалами для службового користування.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу,  проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди  з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, включає виконання комплексу діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до успішного навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Цей комплекс розробляється творчою групою науковців – психологів і педагогів, які здійснюють науково-методичне супроводження проекту «Інтелект України», проходить наукову експертизу та затверджується науковим керівником проекту. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог.

3.3. Чисельність психолого-педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2–11 класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.5. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.6. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.7. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях у терміни, проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.8. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Діти зараховуються до проектного класу наказом директора на підставі рішення  комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення рішення конкурсної комісії.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів рішення  комісії і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які зараховані до класу, що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

      ТАБЛИЦЯ
визначення кількості конкурсних випробувань, відбуваються під час приймання до спеціалізованої школи

 

Тип загальноосвітнього навчального закладу З якого класу відбувається приймання Кількість конкурсних випробувань
Спеціалізована школа 1-ий клас Одне (співбесіда)
Спеціалізована школа 2-11 класи

Одне

Англійська мова (тестування)

 ЗНО ЗНО
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО